Champions: Spokane Expos
Tournament MVP: Kyle Manzardo
Tournament Pitcher: Kodie Kolden